گروه ها

گروه A

w d l
ایران ۳ ۳ ۰ ۰ ۹ (۵-۰)
ولز ۳ ۱ ۱ ۱ ۴ (۳-۴)
انگلستان ۳ ۱ ۰ ۲ ۳ (۳-۴)
آمریکا ۳ ۰ ۱ ۲ ۱ (۲-۵)

آخرین دیدگاه‌ها